O nama

O publici

Publika je internet platforma koja građanima olakšava prijavljivanje neprikladnih medijskih sadržaja koji su prikazani od strane emitera registrovanih u Srbiji. Preko naše internet platforme korisnici mogu da putem email-a podnesu prijavu koja se automatski prosleđuje Regulatornom telu za elektronske medije (REM). Takođe, Publika služi i kao javna arhiva prijava građana Srbije kao i odgovora Regulatornog tela, pošto su sve prijave koje se pošalju putem naše platforme vidljive i dostupne javnosti. Publika je kreirana sa ciljem da pomogne obezbeđivanje uslova za efikasno sprovođenje utvrđene radiodifuzne politike u Republici Srbiji, na način koji je primeren modernom demokratskom društvu.

Internet platformu Publika je pokrenula Zaječarska inicijativa u okviru svog programa Transparentnosti i političke odgovornosti uz inicijalnu finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Korisnik

Vaš email

Mi nikome nećemo otkriti vašu email adresu osim ako nismo u obavezi da to učinimo po zakonu ili ukoliko nam vi to ne odobrite.

Vaše ime

Vaše ime će biti objavljeno uz vašu prijavu na platformi Publika i pojavljivaće se na internet pretraživačima.

Prijava

Građani su u mogućnosti da preko platforme Publika prijave Regulatornom telu za elektronske medije svaki medijski sadržaj za koji smatraju da je neprikladan. Prijava je validna samo ukoliko korisnik prijavljuje sadržaj koji emituju mediji registrovani u Republici Srbiji. Prilikom popunjavanja prijave, crvenom zvezdicom () su jasno označena polja koja je neophodno popuniti kako bi prijava bila potpuna.

Lični podaci koje korisnik ostavi vidljivi su samo njemu i Regulatornom telu za elektronske medije. Drugim korisnicima biće vidljivo samo ime i prezime podnosioca prijave.

Ukoliko to želi, korisnik prilikom podnošenja prijave može da označi opciju "Slažem se da predstavnici Zaječarske inicijativa mogu da koriste informacije koje sam uneo/la prilikom slanja prijave putem platforme Publika, kako bi me kontaktirali". Označavanjem ove opcije, uvid u lične podatke (adresa, telefon i email) imaće i predstavnici Zaječarske inicijative koji će ih koristiti isključivo u svrhu komunikacije sa vama radi uvida u to da li ste dobili ikakav odgovor od Regulatornog tela za elektronske medije u vezi sa vašom prijavom.

Prijava se mora podneti najkasnije 30 dana od premijernog ili repriznog emitovanja spornog sadržaja.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

Ukoliko na sajtu niste pronašli odgovor na pitanje koje imate ili želite da nam saopštite nešto vezano za platformu Publika, slobodno nas kontaktirajte.

Kategorije

Uvod

Kako bi se građanima dodatno olakšalo podnošenje prijava, na platformi Publika su navedene kategorije u okviru kojih je, u skladu sa zakonom, moguće prijaviti medijske sadržaje Regulatornom telu. Kategorije, koje se biraju iz menija prilikom popunjavanja prijave, su sledeće:

Zbog tehnički nekvalitetnog programa

Elektronski mediji su dužni da emituju tehnički kvalitetne programe, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima.

Zbog sadržaja reklama

Pritužbe se mogu uputiti: u slučaju prikrivenih poruka u reklamama, u slučajevima kada se narušava ljudsko dostojanstvo, kada audio-vizuelna komercijalna komunikacija sadrži govor mržnje, kada se podstiče ponašanje koje je štetno za zdravlje i bezbednost ljudi ili koje ugrožava životnu sredinu Takođe, kada se reklamiraju duvanski proizvodi, kada se alkoholna pića preporučuju maloletnicima, kada se maloletna lica podstiču na kupovinu roba i usluga ili se podstiču na ponašanja koja im mogu škoditi ili kada se prikazuju u opasnim situacijama. Takođe ukoliko se zloupotrebavlja poverenje koje maloletna lica imaju u roditelje, nastavnike i druga lica.

Zbog netransparentnih nagradnih takmičenja i zloupotrebe lakovernosti publike

Ukoliko se nagradna takmičenja ne sprovode pravično tj. ukoliko nisu objavljena jasna pravila o prirodi takmičenja i o predviđenoj nagradi. Ukoliko se emituju programi u kojima se okultizam, magija, paranormalne pojave koriste za manipulaciju gledaocima ili za zaradu.

Zbog nekorektnog političkog oglašavanja i diskriminacije u predizbornoj kampanji

Ukoliko se ne poštuje zabrana političkog oglašavanja van predizborne kampanje, i ukoliko se u toku predizborne kampanje registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima ne obezbedi zastupljenost bez diskriminacije.

Zbog snižavanja opšteg kulturnog i obrazovnog nivoa građana

Elektronski mediji su dužni da kroz svoje programe doprinose podizanju opšteg kulturnog i obrazovnog nivoa građana.

Zbog nepotpunog i neblagovremenog informisanja

Elektronski mediji su dužni da izveštavaju slobodno, istinito, objektivno, potpuno i blagovremeno. Takođe, obavezni su da prenose saopštenja organa javne vlasti hitne prirode koja se odnose na ugroženost života, zdravlja, bezbednosti ili imovine.

Zbog prikazivanja uznemirujućeg sadržaja

Elektronski mediji su dužni da upozore auditorijum pre nego što emituju slike masakra i druge uznemirujuce sadržaje u kojima je prikazan bilo koji vid nasilja.

Zbog nepoštovanja ljudskih prava i dostojanstva ličnosti

U svim programskim sadržajima obavezno je poštovanje ljudskih prava i dostojanstva ličnosti. Nedopustivo je emitovanje sadržaja u kojima se vrši povreda nečije časti i ugleda. Neprihvatljivo je prikazivanje “ponižavajućih postupanja i scena nasilja i mučenja”, ako za to ne postoji programsko i umetničko opravdanje. Prikazom ili opisom scene nasilja u medijskom sadržaju ne sme se povrediti dostojanstvo žrtve nasilja. Neprihvatljivo je prikazivanje programa koji “ističu i podržavaju narkomaniju, nasilje, kriminalno ili drugo nedozvoljeno ponašanje, kao i sadržaje koji zloupotrebljavaju lakovernost gledalaca i slušalaca”.

Zbog govora mržnje i neprimerenog izražavanja

Programski sadržaji ne smeju da sadrže informacije kojima se “podstiče, na otvoren ili prikriven način, diskriminacija, mržnja ili nasilje zbog rase, boje kože, predaka, državljanstva, nacionalne pripadnosti, jezika, verskih ili političkih ubeđenja, pola, rodnog identiteta, seksualne orijentacije, imovnog stanja, rođenja, genetskih osobenosti, zdravstvenog stanja, invaliditeta, bračnog i porodičnog statusa, osuđivanosti, starosne dobi, izgleda, članstva u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugih stvarnih, odnosno pretpostavljenih ličnih svojstava.” Terminologija i jezik koji se koriste ne smeju biti uvredljivi za pripadnike grupa o kojima se govori.

Zbog programa koji štete razvoju dece i maloletnika

Programi neprikladni za mlađe od 16 godina smeju da se prikazuju od 22h do 06h; programi neprikladni za mlađe od 18 godina od 23 do 06h. Programi koji nisu prikladni za mlađe od 12 godina ne smeju da se emituju u okviru dečjeg programa. Reklamiranje programskih sadržaja dozvoljeno je samo u vreme u koje je dopušteno i njihovo emitovanje (npr. film označen brojem 18, ne sme da se reklamira pre 23h). Kada možete da se žalite na programe linearnih medija: -Ukoliko smatrate da je programski sadržaj emitovan od 06 do 23h naškodio ili teško naškodio razvoju maloletnika (pri čemu se pod „teško naškodio“ podrazumevaju medijski sadržaji koji sadrže pornografiju, brutalno nasilje bez naročitog programskog ili umetničkog obrazloženja); -Ukoliko se u emisiji vesti ili informativnom programu emituje sadržaj koji može škoditi razvoju maloletnika kao npr. posledice nasilja, prirodnih katastrofa, tragičnih događaja, a da prethodno nije emitovano usmeno ili pismeno upozorenje; -Ukoliko programski sadržaj koji može naneti štetu maloletnim osobama nije uzrasno kategorizovan, a emituje se u vreme kada ga mogu gledati i maloletna lica; -Ukoliko se uzrasno kategorisani program najavljuje u vremenu u kome nije dozvoljeno njegovo emitovanje; -Ukoliko smatrate da programski sadržaj nije adekvatno kategorisan; -Ukoliko ste roditelj ili staratelj maloletnog lica koje je prikazano ili je učestvovalo u programu bez vaše saglasnosti ili ukoliko njegov identitet nije adekvatno zaštićen. Takođe, ukoliko smatrate da je tokom učešća u programu narušeno dostojanstvo deteta tj. ukoliko je omalovažavano, diskriminisano ili na bilo koji način zloupotrebljeno; -Ukoliko nije zaštićen identitet maloletnog lica na koga se odnosi određena informacija, kao i ukoliko su otkrivene informacije iz njegovog privatnog i porodičnog života čime se ugrožavaju interesi maloletnika i vređa njegovo dostojanstvo. -Ukoliko strani programi namenjeni deci predškolskog uzrasta nisu sinhronizovani na srpski jezik ili na jezike nacionalnih manjina. Sve ove odredbe se ne odnose na programe koji su zaštićeni tj. koji se emituju sa uslovnim pristupom. Kada možete da se žalite na programe nelinearnih medija tj. na medijske usluge na zahtev: -Ukoliko je maloletnim licima dostupna medijska usluga na zahtev koja može da škodi fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju dece i omladine, a nije ponuđena kao zaštićena usluga sa uslovnim pristupom.